6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

Exen Makine (“Şirket”) olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler veya reklamlar da içerebilir.

Exen Makine bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

Exen makine ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası’ndan (KVKK) erişebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde ticari sözleşmenin kurulması için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması ve Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Exen Makine erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo kanalıyla elde ediyoruz. Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca açık rızanıza bağlı olarak elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki kişisel veriler işlenecektir.
Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, 
İletişim Bilgisi: Cep Telefonu numarası, Sabit Telefon Numarası, E-posta adresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Siz değerli müşterilerimizden sipariş kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında; siparişin ve siparişinize ilişkin belgelerin tarafınıza iletilebilmesi, Exen Makine ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası, sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve ürünlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Exen Makine tarafından işlenen kişisel verileriniz 2. Maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak ve 3. Maddede detayları verilen amaçlarla Kanun’un 8. Maddesi uyarınca yurt içinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili; Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek, haklarına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde bulunan başvuru formunu doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi her zaman arayabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Unvan: Exen Makine Metal Demir Çelik Kuyumculuk Torna Tesviye Sanayi Ltd. Şti.
Adres: Serhat Mahallesi 1452. Sokak. No:70, 06378 İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Yenimahalle / ANKARA
E-posta adresi: info@exenmak.com
Telefon: +90 543 622 58 51

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

www.medyaakademi.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni başlıklı metinler ile gerekli aydınlatmanın şahsıma veri işlenmesinden önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rızamın bir ürün ya da hizmetin sunulmasına ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmamın ön şartı olarak ileri sürülmediğini, veri işleme ile ilgili bütün konularda tarafıma açık ve anlaşılır bilgi verildiğini, elde edilecek kişisel verilerimin hangi amaçla kullanılacağının tarafımdan anlaşıldığını ve ilgili politika ile belgeleri eksiksiz okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel ve özel nitelikteki verilerimin, www.medyaakademi.com.tr internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni metinleri çerçevesinde tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, , işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen, her türlü işlemin yapılmasına, dilendiği takdirde uygun göreceği veri sorumluları eliyle bu işlemlerin bir kısmını ve/veya tamamının yapılmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkilerinin gereği olarak grup şirketleri, ortak firmalara, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortağı olan yurt içinde ve yurt dışında yer alan üçüncü kişilerle paylaşılmasına kendi özgür iradem ile rıza gösteriyorum.

VERİ SORUMLUSUNUN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad, Soyad ve Unvan: Exen Makine (Ali ÖZKUL)
Web Adresi: https://exenmak.com
E-posta Adresi: info@exenmak.com
Adres: Serhat Mahallesi 1452. Sokak. No:70, 06378 İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Yenimahalle / ANKARA
Telefon: +90 543 622 58 51